Lednings- / verksamhets­system

Bygga, utveckla och underhålla verksamhetssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö.

Jag hjälper med allt från att ta fram förslag till hela verksamhetssystem till att vara bollplank vid frågor till exempel hur svara på avvikelser från certifieringsrevisoner, genomföra internrevisioner, leverantörsrevisioner etc.

Eftersom jag är revisor för två certifieringsorgan får jag kontinuerlig information om utveckling av standarderna i sig och också om tillämpning av standarderna. ISO standarder ses över och uppdateras kontinuerligt. ISO har som mål att revidera en standard vart 5:e år.

Min filosofi är att verksamhetssystem skall vara anpassade för organisationen så att det är lätt att tillämpa, vara en integrerad del i verksamheten men ändå uppfylla standardkrav.

Vid utveckling av nya system som skall certifieras ingår i mitt arbete att lösa eventuella systemavvikelser vid revisionen utan kostnad. Tillämpning ingår däremot inte.

Uppbyggnad av ett verksamhetssystem görs enligt följande:

  • Genomgång av organisationens förutsättningar (kap 4.1) enligt ISO standarderna
  • GAP-analys: Vad finns idag, vad behövs
  • Utveckling av systemet med avstämningar enligt plan
  • Internrevision (kan göras internt eller av mig)
  • Certifieringsrevision (av certifieringsorganet)
  • Uppföljning, svar på eventuella avvikelser

I samband med offerering kommer vi överens om fördelning av arbetsinsatsen mellan kund och jag själv. Detta kan naturligtvis förändras senare.